Rangos
Ninja- KitPvP
5.99 3.00 EUR
Sensei - KitPvP
15.99 8.00 EUR
Shaolin - KitPvP
29.99 15.00 EUR
Samurai - KitPvP
49.99 25.00 EUR