Rangos
Ninja- KitPvP
5.99 2.40 EUR
Sensei - KitPvP
15.99 6.40 EUR
Shaolin - KitPvP
29.99 12.00 EUR
Samurai - KitPvP
49.99 20.00 EUR