Rangos
Ninja- KitPvP
5.99 1.80 EUR
Sensei - KitPvP
15.99 4.80 EUR
Shaolin - KitPvP
29.99 9.00 EUR
Samurai - KitPvP
49.99 15.00 EUR